Turbee Jila Aadaa

Torbeen jila Aadaa magaalaa Adaamaatti sirnoota gara garaatiin kabajameera. Artiistota bebbeekamoo fi haaraa guddina #Aartii oromoo keessatti gahee taphatan beekkamtiin kenname.I/A Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Mohaammad Guyyee afaan, aadaa, duudhaa, safuu fi seenaa ganamaa ummata keenyaa bakkatti deebisuuf keessatti iddoo guddaa waan qabuuf duudhaan Oromoo diina xiqqeessa, fira baay’isa, hammataadha, tokkummaa cimsa waan ta’eef ammayyummaa aadaa keenyaa Oromoo biratti qofa osoo hin taane addunyaatti mul’isuuf qabsaa’uun murteessadha jechuun ummanni keenya yoomiyyuu caalaa duudhaa Oromummaatti deebinee aadaa keenya addunyaatti beeksisuuf gahee qabnu bahuu akka qabnu dhaamaniiru.I/G Waajjira Aadaaf Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Bashir Eda’oo iddoolee hawwata turizimii beeksisuu fi madda galii guddisuuf agarsiisa uffataa, nyaataa fi kan biroo guddisuu keessatti torbeen aadaa kun kabajamuun gahee olaanaa qabaachuu ibsanii bulchiinsi magaalaa hojii aartii cimsuuf sagale guddistuu baandii Urjii Adaamaatiif bituuf galateeffataniiru.

Leave a Reply