Smart Adama

Smart Adama Hoggansi jijjiiramaa harka tokkoon diina qolachaa harka tokkoon hojiilee misoomaa fayyadamummaa ummata bal’aa mirkaneessan, akkasumas, cehumsa biyya keenyaa saffisiisan hedduu hojjeteera. Kanneen keessaa hojiin tajaajila seektaroota magaalaa irraa kaasee hanga gandootaatti kennamu ammayyeessuu fi dijitaalaayiz gochuun qulqullina, saffisaa fi baay’inaan gaggeeffamaa jiru adda durummaadhaan ibsama.Yaadamni “Smart Adama” galmoota 10 of keessa kan qabu yoo ta’u galmoota kanneen bifa milkaa’aa fi magaalaa keenyaaf toluun milkeessuuf dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas hawaasa hirmaachisuun hojiileen hojjetamaa jiran abdachiisaa ta’uu bira darbee #abdii ummata keenyaa ta’aa dhufeera.Hawaasa Smart ta’ef tajaajila manneen hojii mootummaa smart gochuun mootummaa cimaa sadarkaan ijaaruu, akkasumas, tajaajila kennamu dijitaalaayiz gochuun omishtummaa fi bittaaf gurgurtaa wal amantaarratti hundaa’e taasisuun dinagdee tokkoon tokkoo ummataarratti itti fufiinsaan mirkaneessuuf kan gargaarudha.Tajaajila mootummaa guutumatti #dijitaalaayiz gochuun magaalaa “smart” taate uumuuf bulchiinsi magaalaa kubbaaniyaa Ethio-telecom wajjinwalii galtee mallatteesseera.Haaluma kanaan Kubbaaniyaan Ethio-telecom tajaajila 5G magaalaa keessatti jalqabsiisuun hojiirra oolmaa isaarratti hawaasa magaalaatiif hubannoo kennaa jira. Ummanni magaalichaa, dhaabbileen gurguddaan magaalaa keenyatti argaman, fi qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa hubannicha fudhachuun dorgomtummaa magaalaa keenyaatiif akka gumaachitan hubachiisna!

Leave a Reply