Marii Paanaalii “Smart Adama

Marii Paanaalii “Smart Adama”Bulchiinsa Magaalaa Adaamaatti bu’aa qorannoo “Smart Adama Urban Design” irratti ogeeyyii fi qooda fudhattoota waliin marii paanalii gaggeesseera.Piroojektiin kun hektaara 175 uwwisuun giddu gala magaalaarraa kan eegalu yoo ta’uIjaarsii fi invastimantiin kamuu pilaanii fi dizaayinii kana xiyyeeffannaa keessa galchuun kan keessummaa’u ta’uus eeraniiru.Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee magaalaa Smart ta’e qabaachuuf ummata, mootummaa, fi mul’ata smart ta’e qabaachuun murteessadha jechuun guddaa karoorfannee xiqqaarraa eegalle waan ta’eef hojiirra oolmaa pirojektii “Aba Geda Smart Design” keessatti ogeeyyii fi qooda fudhattoonni gaheesaanii akka bahan dhaamaniiru. Korporeeshnii Injinariingii piroojektii kana milkeessuu keessatti gahee taphatan hunda galateeffataniiru. Gaaffilee fi yaada ogeeyyii fi hawaasni kennanillee akka galteetti fudhachuun milkaa’ina piroojektii “smart Adama” tif kan hojjetamu ta’uu eeraniiru.

Leave a Reply