lugo subcity

lugo Subcity Woreda List

biqa Woreda

Biqa Woreda

Gara Lugo Woreda

Gara Lugo Woreda. 

Manager of Lugo SubCity

I've managed to stay with FitFlex 3 times a week, for over 6 months now, and I owe it all to the classes that make you fall in love with the process.

Ato Hailu Jalde

I was introduced to FitFlex many years ago, twenty pounds ago in fact. I see a huge benefit with their combination of workout and goal setting.

Ato Mohamed Guye

Lugo subcity Offices

Lugo subcity manager Office

Bara 2022tti Godina ShawaaLixaa akka biyyaatti fakkii badhaadhinaa taate arguu dha.
Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan

Public service office

Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata godinnichaa fayyadamaa taasiisuudha.

Construction office

Waajjirri Bulchiinsaa fakkii Godina Shawaa Lixaakan ibsuu fi iddoo guddaa kan qabu waan ta’eef hojii isaa gaggeessuu keessatti duudhaalee gurguddoon fakkii kana ni ibsu jedhama.

Adama City Administration Offices

Adama City Administration Offices