Inisheetivii Qonna Magaalaa

Inisheetiviin qonna magaalaa Oromiyaa “Nyaata koo qe’ee kootti” jedhu magaalaa Adaamaatti hojiilee hanga ammaatti hojjetaman daawwachuu fi lafa qophaa’erratti sanyii facaasuun eegalameera. Sagantaa saaqinsaa kanarratti #kantiibonni magaalota Oromiyaa hundarraa dhufan hirmaataniiru.Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee yaadama badhaadhinaa keessaa tokko wabii nyaataatiin of danda’uuf qamadii qofa osoo hin taane lafa manneen barnootaa, waajjiraalee, iddoowwan balfi itti gatamu misoomsuun sanyii gosa 8 qaamolee qonna magaalaarratti hirmaataniif raabsuun hektaara 50rratti kuduraaf muduraa omishaa jirra jechuun iddoowwan duwwaa qabnu hunda omisha qonnaatiin uwwisuun magaalaa keenya nyaataan of dandeessisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru.Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaan Kilaastara Magaalaa Obbo Addisuu Araggaa mootummaan jijjiiramaa rakkoo keessaa fi dhiibbaa alaa dandamachuun qamadii waggaa waggaan biyya alaarraa galaa ture hambisuu dandeenyeerra jechuun magaalonni lafa duwwaa qaban hundumaa keessatti kuduraaf muduraa omishuun gaaga’ama dinagdee addunyaa dandamachuuf, nyaataan of danda’uu, nyaata madaalawaa qe’eetti argachuuf inisheetivii qonna magaalaatiin hundi keenya hojiitti akka gallu dhaamaniiru.

Leave a Reply