Hiyyeessaaf mana ijaarra

Hiyyeessaaf mana ijaarra Bulchiinsi magaalaa Adaamaa Ayyaana Faasigaa fi Ramadaanaa sababeeffachuun manneen waliinii harka qalleeyyii 40 qaamolee adda addaatiin ijaaramanii xumuraman harka qalleeyyiif dabarseera.Bulchiinsi magaalichaa harka qalleeyyii 1000’f mana ijaaruuf karoorfatee hojjechaa jiraachuun ni beekama.

Leave a Reply