Hiriira Xiiqii

Ummanni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa fi Godina Shawaa Bahaa bakka keessummoonni adda addaa argamanitti hiriira deeggarsaa mootummaa fi Raayya Ittisa Biyyaa, akkasumas, mormii TPLF fi ergamtootashee bifa baargamatti dhagahamuun gaggeessaniiru. Biyya diigamuurraa baraaruun misooma jalqabame itti fufsiisuuf mootummaa cinaa dhaabanna jedhaniiru.Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee Itoophiyaan ergamtootaan hin ijaaramne ergamtootaanis hin diigamtu jechuun aggaammiin birmadummaa fi tokkummaa keenyarratti yaalamu kamuu kan hin milkoofne ta’uu hubachuun biyyoonni dhihaa nuti seenaa bitamuu fi gantummaa qabaachuu dhabuu fi hanga nuti geenyu hubachuun harkasaanii akka kaafatanis gaafataniiru. Gantummaa fi hattummaan TPLF saaxilamaa jiraachuu ibsanii abbaa fedhe waliin ijaaramus Itoophiyaanota gurgurachuu akka hin dandeenye hubatee abdii akka kutatu waamicha isa dhumaa dabarsaniiru. Mootummaan gochoota diigumsaa fi gantummaa qaamolee kanaa qolachuun hojiilee misoomaa sadarkaa hundatti jalqabame yeroo kamuu caalaa guddisuun omisha biyya alaa bituurraa gara omishanii gurguruutti akka ceetu tokkummaa keenyaan gahee abbaa biyyummaa bahuu akka qabnu dhaamaniiru. Ummata bal’aa yeroo rakkoo hunda mootummaa cinaa dhaabatanis galateeffataniiru.Bulchaan Godina Shawaa Bahaa Obbo Abbaabbuu Waaqoo birmadummaa dhiigaan tikfachaa turre dhiigaan itti fufsiisuun gahee dhaloota har’aa ta’uu ibsanii qormaatilee keessaa fi alaa nurratti aggaamame qolachuun badhaadhina biyya keenyaa yeroo gabaabaa keessatti mirkaneessuuf lammiileen biyya keenyaa hundi karoora imala badhaadhinaa akka hin gufanne taasisuun dirqama jedhaniiru.I/A Af Yaa’iin Caffee Oromiyaa Obbo Eeliyaas Ummataa ummanni keenya seenaa gootummaa malee ergamtummaa kan hin qabne ta’uu himanii TPLF fi Shaneen biyya kanadiiguuf yaaliin hin taasifne hin jiru garuu hin milkoofne jechuun ummanni naannoo keenyaa fi biyya keenyaa wayyaanee yeroo dhumaaf buqqisuun rakkoo hiyyummaa fi harka namaa ilaaluu jalaa bahuuf of qopheessuu akka qabnu waamicha dabarsaniiru.

Leave a Reply