fratella Humanitarian Organization

Dhaabbanni miti mootummaa “fratella Humanitarian Organization” gahee gaggeessitoonni Amantaalee dargaggeeyyiin Oromoo walitti dhufeenyaa fi waldandeettii amantaalee keessatti qaban irratti dargaggoota magaalaa Adaamaatiif leenjii kenneera.Dargaggoonni amantaalee gara garaarraa leenjicharratti hirmaatanis Amantaan hundinuu nageenya labsa garuu akkaataan nuti itti hiiknu garaagarummaa waan qabuuf amantaa dahoo siyaasaa gochuurraa of qusachuun dirqama jedhaniiru.Rakkooleen walitti bu’iinsa amantaalee kan mootummaati moo kan dargaggeessaati? Nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu keessatti gaheen dargaggootaa murteessaa ta’uu ibsanii amantaan hundi walqixa ta’uu hubachuun rakkoo uumame hunda amanraatti daheeffachuu keessaa baanee aadaaa waldanda’uu fi waliin jireenya hawaasa dinagdeerratti xiyyeeffachuun guddina waloo biyya keenyaa keessatti gahee adda durummaa qabu akka bahatu dhaamaniiru.Daareektarri Olaanaa mit-mootummaa FHO(Fratella Humanitarian Organization) Aadde Saartuu Shamsaddiin leenjichi maalummaa nageenyaa, walitti dhufeenya Amantaa fi nageenya, Gahee dargaggootaa, fi faayidaaf miidhaa miidiyaa hawaasaarratti akka kennamu ibsanii dhaabbatichi harka qalleeyyii gargaaruu, waldhabbiin bakka uumametti deeggarsa namummaa hojjechaa turuu dubbataniiru. Guyyaa har’aas dargaggoonni magaalaa Adaamaa tasgabbii fi waliin jireenya Amantaalee cimsuu keessatti rakkoo hubannoo akka hin qabaanne fi nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu keessatti gahee adda durummaa akka bahaniif leenjiin kun qophaa’e jedhaniiru. A/A Ijaarsa Aadaa Nageenyaa fi Walitti Dhufeenya Hawaasaa Magaalaa Adaamaa Obbo Gaarradaw Damissee Dargaggoonni leenjii kana booda rakkoo nageenyaa manneen amantaa keessatti uumamu hambisuu, waliin jireenya amantaalee fi walitti dhufeenya qaban cimsuu keessatti gahee olaanaa qaban akka bahatan dhaamaniiru.

Leave a Reply