Dabe subcity

Dabe subcity Woreda List

berecha Woreda

Barecha woreda

boku shana Woreda

Boku shanan woreda

migira Woreda

Migira woreda former name is ganda 02 .

Manager of Dabe SubCity

I've managed to stay with FitFlex 3 times a week, for over 6 months now, and I owe it all to the classes that make you fall in love with the process.

Ato Hailu Jalde

I was introduced to FitFlex many years ago, twenty pounds ago in fact. I see a huge benefit with their combination of workout and goal setting.

Ato Mohamed Guye

Services of Dabe Subcity

Government Service means a development providing Municipal, Provincial or Federal government services directly to the public. Typical uses include government offices, taxation offices, courthouses, postal distribution offices, manpower and employment offices, and social service office

Dabe subcity manager Office

Bara 2022tti Godina ShawaaLixaa akka biyyaatti fakkii badhaadhinaa taate arguu dha.
Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan

Public service office

Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata godinnichaa fayyadamaa taasiisuudha.

Construction office

Waajjirri Bulchiinsaa fakkii Godina Shawaa Lixaakan ibsuu fi iddoo guddaa kan qabu waan ta’eef hojii isaa gaggeessuu keessatti duudhaalee gurguddoon fakkii kana ni ibsu jedhama.