boku subcity

boku Woreda List

boku shanan Woreda

Boku shanan

Beracha woreda

Berecha woreda

Migira Woreda

Migira Woreda

Manager of Boku SubCity

I've managed to stay with FitFlex 3 times a week, for over 6 months now, and I owe it all to the classes that make you fall in love with the process.

Ato Hailu Jalde

I was introduced to FitFlex many years ago, twenty pounds ago in fact. I see a huge benefit with their combination of workout and goal setting.

Ato Mohamed Guye

Boku Subcity Services

Boku subcity manager Office

Bara 2022tti Godina ShawaaLixaa akka biyyaatti fakkii badhaadhinaa taate arguu dha.
Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan

Public service office

Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata godinnichaa fayyadamaa taasiisuudha.

Construction office

Waajjirri Bulchiinsaa fakkii Godina Shawaa Lixaakan ibsuu fi iddoo guddaa kan qabu waan ta’eef hojii isaa gaggeessuu keessatti duudhaalee gurguddoon fakkii kana ni ibsu jedhama.