Zarfu Asfaw Head of Adama City MunicipalityZerfu Asfaw

“Adama city Administration Municipalty  Messages:-

Welcome to Adama City administration and  thank you for visiting our Pages ”

Zerfu Asfaw

We would love to welcome you to our Adama City MUNICIPALITY Office.


Adama CityMunicipality Mission,vision core Values

Ergama

Magaalaa Adaamaa hammayyeessuu fi misooma saffisiisuun jiruu fi jireenya uummataa fooyyessuu.

Mul'ata

Bara 2017tti jiraattotni Magaalaan Adaamaa diinagdeen fooyya’anii gara biyyoottan galii giddu galeessaatti ce’an arguu.

Duudhaalee

• Ittigaafatamummaa • Olaantummaa seeraa • Iftoomina • Tajaajila Gahumsa Qabu Kennuu • Qophaa'umaa Jijjiiramaa • Beekumsaa fi Amantaan Hoogganuu • Hirmaachisummaa • Deebii hatattamaa kennuu • Bu’aQabeessummaa