ABS

02/01/2015ABS(Adaamaa Broadcasting Service )Yunivarsitiin Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa Guddina Biyyaa Beekkumsaan Utubuurratti Shoora Olaanaa Bahataa Jira Jedhan Hoogganaan Biiroo Ivastimantii fi Indastirii Oromiyaa Doktar Tashoomaa Adunyaa.Qorannoon Rakkoolee Misooma Industirii Manufakchariingii Oromiyaa fi Kallattii Gara Fuula duraarratti Xiyyeeffachuun Gaggeeffame Xumuramuun Hojiif Qophaa’e.******,*****************************************Qorannichi Yunivarsitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaatiin gaggeeffamaa kan ture yoo ta’u, abbaa piroojaktichaa kan ta’e biiroo Invastimantii fi Indastirii Oromiyaatiinis walirraa fuudhinsi taasifameera.Saganticharratti Pirezdaantii Yunivarsitii Saayinsii fi Teelnoolojii Adaamaa doktar Lammii Guutaa fi Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Indastirii Oromiyaa doktar Tashoomaa Adunyaa dabalatee hooggantootni yunivarsitichaa fi birichaa kanneen biroo akkasumas qorattootni argamaniiru.Haasaa baniinsaa kan taasisan Pirezdaantiin Yunivarsitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa doktar Lammii Guutaa,yunivarsitiinsaanii hojiilee gorsaa dhaabbileerratti raawwataa tureen akkuma biyyaattuu beekkumttii olaanaa goonfateera jedhan,qorannoo garagaraa kana dura ministeera Bishaanii fi Albuudaa,ministeera dhaabbilee barnootaa olaanoo kan dura ture akkasumas ministeera Indastirii fi kanneen birootiif taasisuun dabarfame akka fakkeenyaattii kaasuun.Muuxannoo gabbifatame bu’uura taasifachuun akka naannoo Oromiyaattis qorannoolee hojiitti hiikamuun guddina naannichaa saffisiisan biiroolee adda addaatiif rawwatamuun yunivarsitichi gahee bahataa jira kan jedhan doktar lammiin,gama kanaan yunivarsitichi dandeettii humna namaa cimsuu akkasumas qorattootni beekkumsa gabbifatan akka qoodan taasifamuu ibsan.Qorattoota bu’aa bayii hojichi gaafatu hunda keessa dabruun bu’aan qorannoo hanga maxxanfamuutti gumaachaniifis galata galchaniiru. Indastirii manfakchariingii naannichaa wantoota misooma dhoorkan qoranichaan ka’aniiru.Haalli invastimantii fi hojiin indastirii manfakchariingii itti beeksifamaa ture hanqina qabaachuu,tajaajilli namoota invast gochuuf dhufanii kennamu harkifataa fi kan qabeenya qisaasu ta’uu( qooda fudhattootni hojichaa idoo tokkotti argamuu dhabuun).Hunda Caala immoo kallattiin akka mootummaatti kana dura hordofamaa ture kan maqaaf dursa qonnaaf kennama jedhuu fi sanumas sirnaan deeggaranii industiriidhaaf galtee akka dhiyeessu taasisaa kan hin turre rakkoo seektara industirii akka waliigalaatti indastirii manfakchariigii immoo addatti miidhaa ture ta’uu qorannoo keennaan adda baafneerra jedhan Yunivarsitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaatti barsiisaa fi qorataa kan ta’an doktar Birquu Rattaa.Caasaan hojicha raawwatus hanqina mataasaa akka qabu dubbatan.Kanaaf immoo kallattii seektarichi waggoota 15nan dhufu hordofuu,tarsiimoo ittiin raawwachiisu akkasumas caaseffama hojicha raawwatuun kan walqabatu bu’aa qorannoo barruulee sadihiin qindeessineera jedhan doktar Birquun.Hoogganaan Biiroo Inavstimantii fi Indastirii Oromiyaa doktar Tashoomaa Adunyaa gama isaaniitiin,akka naannichaatti misooma gamdaneessaa fiduu hin danda’iniif ka’uumsa kan ta’e kallattii toora tokko qofarratti xiyyeeffatanii socho’uu sirnoota dabraniitiini jedhan.Keessattuu kuufama nannoon Oromiyaa damichaan qabdu itti fayyadamu kan dhoorke dameen Indastirii manfakchariingii kan gahuumsaa fi dandeettii addaa gaafatu sirnaan sochoofamuu dhabuus akka ta’e kaasan.Yunivarsitiin Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa qorannoo kana gaggeessuun bu’aa qorannoo kallattii misooma damichaa mirkaneessuun itti danda’amu akeeku lafa kaa’uusaatiifis galata galchaniiru doktar Tashoomaan.Gara fuula duraattis yunivarsiticha wajjiin ni hojjanna jedhu.Qorannichaarratti qorattoitni Saddeet hirmaachuu fi qarshiin miliyoona 3.4 baasii ta’uu Saganticharratti Odeeffanneerra.Jamaal Kadiiritu Gabaase+10

Maddi……..Adam Broadcasting Services (ABS)

Leave a Reply