Muudama Seektarootaa fi Kutaa Magaalotaa Magaalaa Adaamaa

Koreen qindeessituu magaalaa Adaamaa muudama seektarootaa fi kutaa magaalotaa ifoomse.

Muudamtootaaf Oranteeshinii fI kallattiin hojiis kennameera.Haaluma kanaan:

1. Zarfuu Asfaaw… Ho/Ga/Ol/Ma/Qoph.

2. Bariisoo Doorii… It/Ga/Wa/Kantiibaa

3.Qananii Huseen…It/G/W/Dh/Ho/Hawaasu.

4. Aadam Fatoo …It/Ga/Wa/PSMQN

5. Laggasaa Taliilaa…It/Ga/CHU fi Ogum.

6. Geetaachoo Hirphoo… It/Ga/Qonna Mag.

7. Balaachoo Asaffaa… It/Ga/A/Ta/Galii

8. Makuriyaa Dinquu… It/Ga/Bul/Nageenyaa

9. Rawdaa Huseen…It/G/W/Kominikeeshinii

10. Seenaa Wakkilee…It/G/Koonistiraakshinii

11. Gannat Badhaadhii… It/Ga/Wa/Albuudaa

12. Fooziyaa Tolamaariyaam…It/Ga/KMD

13. Taayyee Taliilaa… It/Ga/Ab/Ta/Geejjibaa

14. Lookoo Halaakee… It/Ga/Eg/Naannoo

15. Dajanee Damissee…It/Ga/Wa/Milishaa

16. Xiilloo Dugdaa…It/Ga/Wa/Daldalaa

17. Moo’ataa Abdallaa…It/G/Darg/Ispoortii

18. Dastaa Margaa… It/Ga/Wa/Lafaa

19. Muhammad Ibraahim … It/Ga/MWD

20. Hayluu Gichillee… It/Ga/Wa/Bishaanii

21. Dinquu Hundee… It/Ga/Wa/Barnootaa

22. Sr. Samiraa Muhammad…It/G/W/Fayyaa

23. Dr.Galaanee Fiqaaduu…It/G/Ga/Siiviilii

24. Bashiir Eda’oo…It/Ga/Wa/Aad/Turiizimii

25. Turaa Gizaaw … It/Ga/Wa/Investimentii

26. Fooziyaa Ibraahim…It/Ga/Dh/Du/Daa’i.

27. Xaahir Hajjii …. It/Ga/Da/Sab/qunnamtii

28. Dabalee Hayluu…It/Ga/Liigii Darg.

29. Ra’iisaa Juneeydii…It/Ga/Liigii Dubar.

30. Mulaatuu Kabbadaa…It/Ga/Waldaalee

31. Abarraa Abdiisaa…It/Ga/Hayyootaa

32. Ahmad Aliyyii…It/Ga/Daf/Bulaa

33. Kabbadaa Tasfaayee…It/Aa/W/Kantiibaa

34. Mangistuu Nageessoo…It/Aa/Ma/Qoph.

35. Kokkob Akliiluu…It/Aa/Ma/Qopheessaa

36. Saamu’eel Liyoon…It/Aa/Wa/Lafaa

37. Hawwii Raggaasaa… It/Aa/Wa/Daldalaa

38. Alamaayyoo Eeroo… It/Aa/CHU fi Ogum.

39. Daani’eel Mokonnin…It/Aa/W/BarnootaaYoo ta’uu,

Sad. Ku/Magaalaatti immoo:

1. Limaat Tasfaayee…Ho/R/Ol/K/M/Luugoo

2. Girmaa Kabbadaa…It/Aa/Ho/R/Luugoo

3. Xaahir …… It/Ga/sab qunnamtii Dambalaa

4. Tashoomaa Damee…It/Ga/Ijaar/Boolee

5. Immabeet Kabbadaa… It/G/Siyaasa Danbalaa

6. Ayyalaa Tasfaayee… It/Ga/ Ija/ Kut/Mag/ Luugoo

7. Abdoo Mohaammad …. IG IMX Dambalaa

8. Aabbuu Amaan ….. IG IMX Boolee

9. Mokonnin Galaasoo….. IG Daldalaa Dambalaa

Leave a Reply